İktidarsızlığın İktidarı ve Sanat

ktidars zl n ktidar ve Sanat zg rle me d ncesi siyasetin ana ekseni oldu u gibi sanat n da temeline yerle mi tir ancak zg rle me nedir sorusunun yan t verilmeden siyaset ve sanat n zg rle tirici rol zerine bir ey s yleyebilmeni

 • Title: İktidarsızlığın İktidarı ve Sanat
 • Author: Emre Zeytinoğlu
 • ISBN: 9789755398112
 • Page: 198
 • Format: Paperback
 • zg rle me d ncesi siyasetin ana ekseni oldu u gibi, sanat n da temeline yerle mi tir ancak zg rle me nedir sorusunun yan t verilmeden, siyaset ve sanat n zg rle tirici rol zerine bir ey s yleyebilmenin olana yoktur te bu kitap b yle bir aray n r n d r lk bak ta zg rle me, tikel bir kazan md r ve ki inin evresini ku atan iktidardan kurtulmas anlam zg rle me d ncesi siyasetin ana ekseni oldu u gibi, sanat n da temeline yerle mi tir ancak zg rle me nedir sorusunun yan t verilmeden, siyaset ve sanat n zg rle tirici rol zerine bir ey s yleyebilmenin olana yoktur te bu kitap b yle bir aray n r n d r lk bak ta zg rle me, tikel bir kazan md r ve ki inin evresini ku atan iktidardan kurtulmas anlam na gelir Ba ka bir ifadeyle, ki inin eylemleri s ras nda, s n rs z ve bask c olmayan bir alanda var oldu unu hissetmesi demektir zg rl k hissi ona mutluluk verir vs Ama zg rle menin tan m bu kadar basit olsayd , ya ki inin toplumsall yads mas ki buna olanak yoktur ya da o toplumsall k i inde kendisine en y ksek karlar vaat eden mevcut iktidar rg tlenmesine dahil olmas gerekecekti ktidardan kurtulmay ama layan ki inin, zg rle me ad na yeniden iktidar arzulamas bir eli ki say lmaz m Ba ka insanlar , kendine ait bir zg rl k ortam nda mutlak ara haline getirmi ki i, nas l bir zg rle me tesis etmi olabilir Bununla birlikte, tikel kazan mlar getirmeyen bir zg rle menin de anlams zl a kt r Acaba topyek n bir zg rle me vaat eden bir sistemin iktidara sahip olmas , bizimle birlikte ba ka insanlar n da zg rle ece ini mi g sterir Olabilir ama bu durumda da zg rle menin tan m ile iktidar n tan m aras nda bir rt me olacak ve zg rle me, iktidar tan m na d n ecektir imdi kar m za, zg rle me nedir sorusunun yan s ra, bir de ktidar nedir sorusu kmaktad r Bu iki ey in fark n g venli bir tav rla yan tlayabilir miyiz Yoksa zg rle me, iktidarla kurdu u gizli bir ba m if a etmeye ba lam t r te zg rle me ile iktidar aras ndaki bu rt meler ve kopukluklar, zellikle on sekizinci y zy l Ayd nlanma a ndan bug ne dek zihinleri me gul etmi ve siyaset felsefelerinden sanata do ru uzanan bir alan ok yak ndan ilgilendirmi tir Bu kitap, sanat n siyasetle ili kisini sorgularken, imdiki zaman dan bir bak merkeze alarak, s z konusu sorular n eli kili yan tlar i inde yolunu ar yor.

  One thought on “İktidarsızlığın İktidarı ve Sanat”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *