Dana un Atmiņu ēnas

Dana un Atmi u nas S rijas par meiteni Danu un vi as br numaino ce ojumu Apak zem tre gr mata P d jais ko Dana atceras ir za ais briesmonis ezermal Bet is nav ce ojuma s kums P c nir anas ezer lai atmodin tu vienu no

 • Title: Dana un Atmiņu ēnas
 • Author: Laura Vilka
 • ISBN: null
 • Page: 451
 • Format: Hardcover
 • S rijas par meiteni Danu un vi as br numaino ce ojumu Apak zem tre gr mata.P d jais ko Dana atceras, ir za ais briesmonis ezermal Bet is nav ce ojuma s kums.P c nir anas ezer , lai atmodin tu vienu no Sarg t jiem, meitene non k me on gaj Dz v bas zem un ir spiesta mekl t zaud t s atbildes, l dz atrod draugus ietamu sve inieku vid Ar Lansa pal dz bu Dana dodaS rijas par meiteni Danu un vi as br numaino ce ojumu Apak zem tre gr mata.P d jais ko Dana atceras, ir za ais briesmonis ezermal Bet is nav ce ojuma s kums.P c nir anas ezer , lai atmodin tu vienu no Sarg t jiem, meitene non k me on gaj Dz v bas zem un ir spiesta mekl t zaud t s atbildes, l dz atrod draugus ietamu sve inieku vid Ar Lansa pal dz bu Dana dodas v l vien piedz vojum ne tikai jaun s zem s, bet ar atmi s, kuras k ds ar varu ir aizr vis Dana pamaz m saprot, ka atliku Sarg t ja uzmekl ana neb s vi as p d jais pien kumsNosl pumaino pazemes valst bu un t s iem tniekus pal dz iepaz t autores ilustr cijas.Nobeigumu gaidiet 4 mat Dana un apak zemes kar

  One thought on “Dana un Atmiņu ēnas”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *