Türkiye'de Ordu: Bir Zümre, Bir Parti

T rkiye de Ordu Bir Z mre Bir Parti Ordu T rkiye siyasetinde bilinen a rl n n yan s ra iktisadi alanda da OYAK ile do rudan savunma sanayii ile de dolayl olarak hayli etkin bir znedir Bu g T rkiye toplumunun tarihsel k lt rel kimli

 • Title: Türkiye'de Ordu: Bir Zümre, Bir Parti
 • Author: Ahmet İnsel Ali Bayramoğlu
 • ISBN: 9789755160276
 • Page: 365
 • Format: Paperback
 • Ordu, T rkiye siyasetinde bilinen a rl n n yan s ra, iktisadi alanda da OYAK ile do rudan, savunma sanayii ile de dolayl olarak hayli etkin bir znedir Bu g , T rkiye toplumunun tarihsel k lt rel kimlik tasavvurundaki militer de erlerden beslenmi ve orduyu kurum olarak halen de s rmekte olan hegemonik konumuna getirmi tir Bu konumu nedeniyle ordu hakk nda nesnel Ordu, T rkiye siyasetinde bilinen a rl n n yan s ra, iktisadi alanda da OYAK ile do rudan, savunma sanayii ile de dolayl olarak hayli etkin bir znedir Bu g , T rkiye toplumunun tarihsel k lt rel kimlik tasavvurundaki militer de erlerden beslenmi ve orduyu kurum olarak halen de s rmekte olan hegemonik konumuna getirmi tir Bu konumu nedeniyle ordu hakk nda nesnel ele tirel bilgi ve yorum kanallar k t ve k s tl kalm , hatt tabu say lagelmi tir Ancak son y llarda d nyada ve T rkiye de meydana gelen k kl de i imler hem bu hegemonik konumun sars lmas n ve sorgulanmas n zorunlu hale getirmi hem de bizzat ordunun kendisi de ka n lmaz bir de i im s recine girmi , itilmi tir Bu kitapta derlenen yaz lar, bu de i im atmosferi nda, ordunun hegemonik konumunun k kenlerini, de i imin dinamikleri ve y n ne ili kin analizleri i ermektedir Bunu yapmak, T rkiye toplumunun as rl k modernle me tarihine, t m tabulardan s yr lm olarak bakabilmenin n ko ullar ndan en nemlisini yerine getirmektir Elinizdeki kitab n bu ama er evesinde bir ilk ad m olmas n dileriz.

  One thought on “Türkiye'de Ordu: Bir Zümre, Bir Parti”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *